LFB-Winter-2012

XD Intermediate

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
  SC Eric Wang        
1 SC Yan Sun Eric Wang      
      Yan Sun      
2   Bye 1   Joe Hoang    
  ICCCC Mago Ey   Truc Ta    
3 ICCCC Kelly Truong Joe Hoang 22-20 21-17    
  SC Joe Hoang Truc Ta      
4 SC Truc Ta No Match   Joe Hoang  
  ICCCC Mike Kuo     Truc Ta  
5 ICCCC Jien Huang Raymond Santosa   21-11 21-14  
  IGNC Raymond Santosa Coco Huang      
6 IGNC Coco Huang w.o. Pedro Garcia    
  SC Huy Nguyen   Kitty Yee-Wong    
7 SC Huong Cao Pedro Garcia 21-15 21-17    
  ICCCC Pedro Garcia Kitty Yee-Wong      
8 ICCCC Kitty Yee-Wong 21-12 21-12     Joe Hoang
  SC Alex Smolyanov       Truc Ta
9 SC Christine Ly Hung Ta     21-17 21-19
  ICCCC Hung Ta Jenny Nhu      
10 ICCCC Jenny Nhu 21-23 21-16 21-18 Hung Ta    
  ICCCC Simon Xie   Jenny Nhu    
11 ICCCC Jun Wen Hendry Kamsir 21-18 23-21    
  ICCCC Hendry Kamsir Jessey Wang      
12 SC Jessey Wang 11-21 21-17 21-18   Hung Ta  
          Jenny Nhu  
13   Bye 6 Do Huynh   21-19 21-19  
  SC Do Huynh Trinh Tran      
14 SC Trinh Tran   Sam Wang    
  SC Sam Wang   Mei Peng    
15 ICCCC Mei Peng Sam Wang 22-24 21-10 21-7    
  ICCCC Harry Shen Mei Peng      
16 ICCCC Jacqueline Myers 21-17 24-22      
          Pedro Garcia  
        Position 3-4 Kitty Yee-Wong Pedro Garcia
          Sam Wang Kitty Yee-Wong
          Mei Peng 21-19 21-9
             
             

  Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
           
1 Bye        
  Loser 1-2 Mago Ey      
    Kelly Truong      
  Mago Ey   Mago Ey    
2 Kelly Truong   Kelly Truong    
  Loser 3-4 Eric Wang 21-16 21-18    
    Yan Sun      
    Loser 1-4   Mago Ey  
3 Bye     Kelly Truong  
  Loser 5-6 Huy Nguyen   21-17 21-18  
    Huong Cao      
  Huy Nguyen   Raymond Santosa    
4 Huong Cao   Coco Huang    
  Loser 7-8 Raymond Santosa 21-15 21-12    
    Coco Huang      
  Alex Smolyanov If Loser 5-8     Mago Ey
5 Christine Ly       Kelly Truong
  Loser 9-10 Simon Xie     21-18 21-16
    Jun Wen      
  Simon Xie 21-5 21-17 Simon Xie    
6 Jun Wen   Jun Wen    
  Loser 11-12        
    Bye      
    No Match   Simon Xie  
7 Bye     Jun Wen  
  Loser 13-14 Harry Shen   21-6 21-9  
    Jacqueline Myers      
  Harry Shen   Harry Shen    
8 Jacqueline Myers   Jacqueline Myers    
  Loser 15-16 Do Huynh 24-22 12-21 21-14    
    Trinh Tran      
    If Loser 13-16