2015 Back 2 School LFB JR Tournament

15U R XD

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
  SBA1 Alan Wu      
1 SBA1 Crystal Wai Alan Wu    
      Crystal Wai    
2   Bye 1   Joshua Yang  
  GBA Joshua Yang   Kodi Lee  
3 GBA Kodi Lee Joshua Yang 21-16 21-19  
      Kodi Lee    
4   Bye 3     Joshua Yang
  SBA1 Max Li     Kodi Lee
5 SBA1 Emily Zhou Max Li   21-19 21-8
  HBA Gary Zhang Emily Zhou    
6 HBA Megan Lan 21-15 21-19 An Nguyen  
        Kailin Liu  
7   Bye 2 An Nguyen 21-10 21-19  
  SBA1 An Nguyen Kailin Liu    
8 ABC Kailin Liu      
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Bye      
  Loser 1-2      
    Bye    
      Max Li  
2 Bye   Emily Zhou  
  Loser 3-4 Max Li    
    Emily Zhou    
  Gary Zhang Loser 5-8   Gary Zhang
3 Megan Lan     Megan Lan
  Loser 5-6 Gary Zhang   21-19
    Megan Lan    
      Gary Zhang  
4 Bye   Megan Lan  
  Loser 7-8 Alan Wu 21-12  
    Crystal Wai    
    Loser 1-4