2016 Back 2 School LFB JR Tournament

11U Ranked XD

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
  ABC Ryan Zhu      
1 OCBC Zi Han Xu Ryan Zhu    
      Zi Han Xu    
2   Bye 1   Andrew Tan  
  HANA Andrew Tan   Reanne Chan  
3 HANA Reanne Chan Andrew Tan 21-10 21-10  
  SBA1 Michael Jiang Reanne Chan    
4 SBA1 Erika Lai 21-12 22-20   Andrew Tan
  SBA1 Eric Zhu     Reanne Chan
5 SBA1 Priscilla Ng Carina Huang   21-13 21-19
  GBA Carina Huang Dorothy Ni    
6 GBA Dorothy Ni 20-22 21-18 21-2 Carina Huang  
        Dorothy Ni  
7   Bye 2 Ben Tirtohadi 18-21 21-11 21-12  
  SBA1 Ben Tirtohadi Nadya Tirtohadi    
8 SBA1 Nadya Tirtohadi      
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Bye      
  Loser 1-2 Michael Jiang    
    Erika Lai    
  Michael Jiang   Michael Jiang  
2 Erika Lai   Erika Lai  
  Loser 3-4 Ben Tirtohadi 31-22  
    Nadya Tirtohadi    
  Eric Zhu Loser 5-8   Michael Jiang
3 Priscilla Ng     Erika Lai
  Loser 5-6 Eric Zhu   31-23
    Priscilla Ng    
      Eric Zhu  
4 Bye   Priscilla Ng  
  Loser 7-8 Ryan Zhu 31-19  
    Zi Han Xu    
    Loser 1-4