2016 Back 2 School LFB JR Tournament

13U Non-Ranked BS

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
             
1 GBA Edmund Cheung        
      Edmund Cheung      
2   Bye 1        
        Edmund Cheung    
3 SBA1 Felix Zhou   21-18 21-16    
      Felix Zhou      
4 HANA Alex Zhou 21-11 21-12      
          Warrick He  
5 GBA Warrick He     21-19 21-13  
      Warrick He      
6   Bye 3        
        Warrick He    
7 HANA Min Lee   21-13 21-13    
      Peter Zhao      
8 SBA1 Peter Zhao 21-0 21-1      
            Warrick He
9 SBA1 David Zhang       21-12 21-8
      David Zhang      
10 GBA Luke Xia 21-8 21-9      
        David Zhang    
11 3PA Byran Chow   21-14 21-14    
      Jun Lee      
12 HANA Jun Lee 21-15 15-21 21-16      
          David Zhang  
13 GBA Daniel Chen     21-17 21-19  
      Daniel Chen      
14 SBA1 Su Lee 21-16 12-21 21-17      
        Daniel Chen    
15   Bye 2   17-21 21-17 21-14    
      Joel Lee      
16 ABC Joel Lee        
             
        Position 3-4 Edmund Cheung  
            Edmund Cheung
          Daniel Chen 21-13 21-7
             
             

  Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
           
1 Bye        
  Loser 1-2        
    Alex Zhou      
           
2 Alex Zhou   Alex Zhou    
  Loser 3-4        
    Bye      
    If Loser 1-4      
3 Bye     Alex Zhou  
  Loser 5-6     31-6  
    Min Lee      
           
4 Min Lee   Min Lee    
  Loser 7-8        
    Bye      
    If Loser 5-8      
5 Luke Xia       Su Lee
  Loser 9-10       31-13
    Byran Chow      
    31-28      
6 Byran Chow   Byran Chow    
  Loser 11-12        
    Bye      
    No Match      
7 Su Lee     Su Lee  
  Loser 13-14     31-14  
    Su Lee      
           
8 Bye   Su Lee    
  Loser 15-16   31-22    
    Joel Lee      
    If Loser 13-16